زیست بوم کسب و کار کسبانه، با همکاری علمی و فنی کارشناسان منابع انسانی، متخصصین علوم رفتارشناسی سازمانی و کارشناسان علوم داده و هوش مصنوعی توسط موسسه گسترش اندیشه ملل راه اندازی گردیده است.

هدف از راه اندازی این سامانه ارائه خدمات دانش محور به جامعه کسب و کار ایرانی، با رویکرد شناخت و بهبود وضعیت مهارتی، رفتاری و تجربی کلیه متعاملین حوزه کسب و کار بوده است.

فرآیندهای استخدامی، اخذ و معرفی پروژه ها، مشارکت و دیگر انواع همکاریهای شغلی، همگی در زیست بوم کسبانه با آگاهی حداکثری نسبت به توانمندیها، مهارتها، روحیات و تمایلات رفتاری-شخصیتی طرفین صورت می پذیرد.