محمد احمدزاده
m1122
محمد احمدزاده
38 سال
متاهل
معافیت دائم
بیکار
تهران

سوابق تحصیلی
هیچ سابقه تحصیلی ثبت نشده است.
سوابق شغلی
هیچ سابقه تحصیلی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.


لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.