تولید زی راد
alireza
تولید زی راد
سال
متاهل
شاغل
تهران

سوابق تحصیلی
هیچ سابقه تحصیلی ثبت نشده است.
سوابق شغلی
هیچ سابقه تحصیلی ثبت نشده است.
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.