مینا میرزایی
Mina30760
مینا میرزایی
35 سال
مجرد
بیکار
کرمانشاه

درباره من

لیسانس زمین شناسی از دانشگاه شهیدچمران اهواز

سوابق تحصیلی
شهید چمران اهواز (کارشناسی) 1384-1388

زمین شناسی کاربردی

دانشجو روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز
سوابق شغلی
اداری در ستاد عالی کانون مساجد (1395-1396 )
لیست مهارت ها
هیچ مهارتی ثبت نشده است.
لیست زبان ها
هیچ زبانی ثبت نشده است.
لیست گواهینامه‌ها
هیچ گواهینامه‌ای ثبت نشده است.


لیست آگهی‌های استخدام
هیچ آگهی استخدامی ثبت نشده است.